Cách format ổ cứng điện thoại Sky bị treo logo, lỗi sw đỏ

Đây là video format ổ cứng sky A760s, A770K, A810K từ thời các thiết bị về Jtag chưa hỗ trợ. Thời điểm đó mới chỉ có box thần emmc và laptool là có khả năng làm. Vào thời điểm hiện tại, đa số thiết bị nạp emmc đều có thể làm được, công nghệ phát triển quá ư là nhanh.